NYHEDER

Mere natur på vej langs skinner og veje i Danmark

Fremover får bilisterne på de danske veje bedre udsigt til blandt andet den seksplettede køllesværmer som her ved Tempelkrogen i Holbæk. Foto: Kasper Anias Møller.

Truede planter og dyr i Danmark får nu en tiltrængt håndsrækning på 150 mio. kroner. Pengene skal fremme naturen langs danske veje og jernbaner og skabe bedre vilkår for naturen.

Vilde blomster, insekter og smådyr skal have de bedst mulige livsbetingelser langs de danske veje og skinner. Derfor afsatte Folketingets partier, der står bag Infrastrukturplan 2035, en pulje på 150 millioner kroner til netop at fremme biodiversitetstiltag.

I forligskredsen er der nu enighed om, at midlerne skal fordeles ligeligt mellem Vejdirektoratet og Banedanmark med en bevilling på 75 millioner kroner til hver, som udmøntes i perioden 2022 til 2035.

Vejdirektoratet går allerede nu i gang med arbejdet, der i 2022 består af en række indsatser som for eksempel feltundersøgelser, plejeplaner og naturpleje af cirka 600 hektar natur og vejkanter nær vejene. Sammenlagt råder Vejdirektoratet over cirka 5500 hektar langs de danske veje.

Skaber nyt håb for truede planter

Vejnettet er en fysisk barriere for dyrenes frie bevægelighed, men infrastruktur kan faktisk også bidrage til at skabe sammenhæng og give afveksling i de åbne landskaber og bryde store monokulturer af marker.

På den måde kan arealer langs vejene bidrage til at skabe levesteder for planter. Det gælder eksempelvis for den totalfredede orkidé priklæbet gøgeurt, dueskabiose, gul evighedsblomst og bakketidsel, der alle er relativt sjældne og opført på den såkaldte rødliste over arter, som er sjældne og i fare for at forsvinde på dansk jord.

Det fortæller Christina Steenbeck, der er biolog i Vejdirektoratet:

”I Vejdirektoratet vil vi bruge puljemidlerne til at løse nogle af de udfordringer, som naturen står over for her og nu. Det handler selvfølgelig om plads, så naturen kan brede sig noget mere langs vejene, og så handler det om, at der rigtig mange steder bliver tilført for meget næring til jorden. På begge områder kan vi gøre en væsentlig forskel og fortsætte vores arbejde med at sikre mere vild natur langs statsvejene”, siger hun.

Faunapassager og kamp mod invasive planter

I Vejdirektoratet er det besluttet, at en del af midlerne fra biodiversitetspuljen skal gå til naturpleje og udbedring af eventuelle skader på de eksisterende faunapassager.

Mens nogle faunapassager fungerer godt, er der andre steder behov for at fælde eller beskære træer og buske og reparere skader på faunapassagernes lysdæmpende hegn. Flere steder vil der også blive opsat skilte, så folk får viden om, at kørsel og færdsel hen over faunapassagerne kan skræmme dyrelivet fra at bruge passagerne.

Derudover vil der blive igangsat en indsats til bekæmpelse af invasive planter som for eksempel kæmpebjørneklo, japan-pileurt og gyldenris, der alle kan være til stor skade, da de fortrænger planter, der hører hjemme i Danmark.

I første omgang skal der ske en grundig kortlægning af de invasive planters udbredelse. Det sker ved brug af kunstig intelligens i form af billedgenkendelse, som er en metode, man i Vejdirektoratet foretog de første pilotforsøg med i 2021.

Forsøg med den type kortlægning har allerede givet lovende resultater, og derfor har Vejdirektoratet valgt at fortsætte med at udvikle på metoden, så den i løbet af få år kan blive en del af det almindelige vejmandstilsyn i direktoratet og derved fremskaffe det nødvendige overblik over forekomsten af invasive planter. Når det arbejde er gennemført, vil der blive sat gang i konkrete indsatser med bekæmpelse af de invasive planter.

Similar Posts