NYHEDER

Nu tegnes tre nye naturnationalparker: Hvad mener du?

Danmark får i de kommende år 15 naturnationalparker, hvor naturen og biodiversiteten har førsteprioritet. Det kan blive store sammenhængende områder med urørte skove, vådområder og lysåbne arealer til gavn for mange dyr, planter og svampe. Nu sendes de næste tre naturnationalparker – Tranum, Stråsø og Almindingen i høring. Foto: Miljøministeriet

Skal Danmark have flere kronhjorte og europæiske bisoner? Og hvordan skal vilkårene for friluftsliv være? Naturnationalparkerne Tranum, Stråsø og Almindingen sendes nu i offentlig høring.

De to første naturnationalparker i Fussingø og Gribskov er allerede ved at realiseret. Nu er Naturstyrelsen klar med et fagligt oplæg til, hvordan de tre næste naturnationalparker – Tranum, Stråsø og Almindingen – kan se ud.

Her er der lagt op til, at besøgende i Almindingen på Bornholm kan opleve kronhjorte samt bisoner på et større område end i dag. I Stråsø i Vestjylland og Tranum i Nordjylland vil man kunne opleve heste og kreaturer, der sammen med de nuværende vildtbestande kan hjælpe med at skabe dynamik og mere vild natur i områderne.

Det fremgår af Naturstyrelsens faglige oplæg til projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de tre naturnationalparker, som nu skal i offentlig høring.

”Naturen i Danmark er presset og har brug for mere plads. Her er naturnationalparkerne en vigtig del af løsningen, fordi de store sammenhængende arealer kommer til at sikre værdifulde levesteder for dyr og planter” siger miljøminister Lea Wermelin og frotsætter:

”Naturstyrelsen har lavet et rigtig godt oplæg til, hvad der konkret kan gøres i de tre naturnationalparker for at fremme biodiversiteten. Nu sender vi projektforslagene i høring, så vi forhåbentlig får en masse gode input fra alle interesserede, inden vi træffer politisk beslutning”, siger miljøministeren.

Naturnationalparker giver mere plads til friluftsliv

I naturnationalparkerne vil naturen blive hjulpet på vej med genopretning af våde områder, når skovdræn fjernes og grøfter lukkes, og af andre biodiversitetsfremmende tiltag som for eksempel at fjerne ikke-hjemmehørende træer og planter.

Samtidig lægges der vægt på, at naturnationalparkerne bliver åbne for besøgende, der gerne vil ind og opleve den vilde natur. Det glæder Kasper Roug, der er miljøordfører for Socialdemokratiet:

”Med planerne for de næste tre naturnationalparker er der ikke længe til, at vi kan komme ud og opleve mere vild natur flere steder i landet. Med lysåbne områder og urørte skove helt uden skov- og landbrugsproduktion giver vi en håndsrækning til biodiversiteten og de truede arter, som mangler levesteder”, siger han og fortsætter:

”Det gør vi samtidig med, at skovene stadig kan bruges til de friluftsaktiviteter, som mange allerede nyder i dag, men som måske vil tiltrække endnu flere, der gerne vil opleve den dybe, stille ro”, siger Kasper Roug.

Planerne for de tre næste naturnationalparker er udarbejdet i samarbejde med både eksperter, interessenter og lokale borgere.

Naturstyrelsens faglige oplæg til projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de tre næste naturnationalparker sendes i offentlig høring den 12. maj 2022. Desuden inviterer Naturstyrelsens enheder på offentlige arrangementer i løbet af høringen i hvert af de tre områder.

Se høringsmaterialet her.

Om de tre naturnationalparker

Nye naturnationalparker

Etablering af de tre naturnationalparker er besluttet i aftalekredsen bag Natur- og Biodiversitetspakken i juni 2020.

Med naturnationalparkerne bliver der skabt store, sammenhængende naturområder, hvor naturen har førsteprioritet og får god plads.

Der er alene tale om eksisterende statsejede arealer i de nye naturnationalparker.

I Tranum er der planer om en ca. 2.800 hektar stor naturnationalpark, et område der svarer til cirka 28 km2.

I Stråsø er der planer om en ca. 3.600 hektar stor naturnationalpark, et område der svarer til cirka 36 km2.

I Almindingen er arealet af den nye naturnationalpark på ca. 1.100 hektar under hegn. Området svarer til cirka 11 km2.

I anlægsfasen bliver den vildere natur hjulpet godt på vej ved, at der fjernes dræn og lukkes grøfter, så vandet kan løbe frit.

Småsøer, vandhuller og sumpe vil finde vej tilbage i landskabet til gavn for sjældne planter, guldsmede, fugle, padder og andre dyr.

Forekomsten af ikke-hjemmehørende træer vil blive reduceret, ligesom nogle træer bliver såkaldt veteraniseret, således at der løbende skabes mere dødt ved til gavn for en række svampe, insekter og fugle.

Naturnationalparkerne bliver rige på nye og vildere naturoplevelser.

Der vil være god adgang og plads til ro og fordybelse, mens forandringerne i naturen kan følges år for år.

en vildere natur er til gavn for biodiversiteten, og Naturstyrelsen følger løbende op på og overvåger udviklingen af naturen i naturnationalparkerne.

Naturnationalparkerne Tranum, Stråsø og Almindingen blev sendt i høring den 12. maj 2022.

Se høringsmaterialet her.

Proces og organisering af arbejdet med naturnationalparker

Proces og organisering af arbejdet med naturnationalparker
Naturstyrelsen har udarbejdet de faglige oplæg til projektbeskrivelserne og forvaltningsplanerne for de tre kommende naturnationalparker ved Tranum, Stråsø og Almindingen.

Som led i den proces har både en videnskabelig arbejdsgruppe, en national arbejdsgruppe for interessenter og lokale projektgrupper været inddraget i arbejdet.

Projektforslagene bliver nu sendt i offentlig høring i otte uger.

På bagkant af høringen bliver planerne og de indkomne høringssvar drøftet i aftalekredsen bag Natur- og Biodiversitetspakken, inden myndighedsarbejdet kan påbegyndes med indhentning af tilladelser m.v.
I tilblivelsen af projektforslagene har der været lagt vægt på borgerinddragelse.

Der er blevet etableret en national videnskabelig arbejdsgruppe med forskere, en national arbejdsgruppe for interessenter med en række organisationer repræsenteret.

Derudover er der oprettet en lokal projektgruppe for hvert område med lokale brugere, kommuner og organisationer.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Læs mere om naturnationalparkerne her.

Similar Posts