NYHEDER

Mere vild natur og friluftsliv: Kæmpe område bliver vild skov

vild skov natur (1)

Et historisk stort område er nu blevet udpeget til at blive forvandlet til vild skov. Friluftslivet får stadig plads i den vilde natur. Foto: Pixabay

Nu sker den hidtil største udpegning af urørt skov i vores fælles skove. 385 ældre statsskove svarende til et område på tre gange Københavns størrelse skal være vild natur.

Når du frem over går tur i vores fælles statsskove, kan du se frem til en ægte, vild naturoplevelse.

Med forslaget til den største udpegning af urørt skov til dato bliver 385 statsskove nemlig urørte. Det giver plads til nye levesteder for fugle, insekter, svampe, mosser og planter – alt det, der giver skovene liv.

Udpegningen på cirka 30.000 hektar svarer til et areal, der er tre gange så stort som Københavns Kommune. Dermed når andelen af urørt skov i Danmark op på godt 55.000 hektar, hvilket er mere end en fordobling. Det fortæller miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse:

”Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Derfor afsatte vi 888 mio. kroner på finansloven for 2021 til at give naturen et historisk løft. I de urørte skove vil der komme en masse variation med døde træer, flere gamle træer, lysninger og skovmoser”, siger hun og fortsætter:

”Skovene bliver dermed et sted, hvor en masse truede og sjældne arter kan finde levesteder at boltre sig på, og hvor vi allesammen kan få store natur- og friluftsoplevelser”, siger miljøminister Lea Wermelin.

vild skov natur
Her kommer de 30.000 hektar ny vild skov til at ligge. Se listen over alle de foreslåede urørte skove her. Grafik: Naturstyrelsen

Om Friluftsliv i de vilde skove

Friluftsliv vil fortsat være tilladt efter de almindelige regler for friluftsliv i statsskov.

Der ændres ikke på reglerne for friluftsliv i de urørte skove.

Friluftslivet i skovene vil på den måde blive styrket gennem muligheden for flere unikke naturoplevelser.

Den rekreative infrastruktur som skovveje, stier, mountainbikespor og ridespor vil kunne forvaltes som hidtil med løbende vedligehold, udvikling og tilpasning.

Det bliver fortsat muligt at vedligeholde eksisterende friluftsfaciliteter og opføre nye.

På de arealer, hvor der kommer græssende dyr i den urørte skov, vil hegn og græsning blive tilpasset, så der tages hensyn til friluftslivet.

Mere vild natur giver plads til flere naturoplevelser

De nye udpegninger af urørt skov sker som led i Natur- og biodiversitetspakken fra december 2020, som regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet står bag. Her blev der afsat 888 mio. kroner til blandt andet at udlægge yderligere urørt skov. Det giver et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov.

Skovene, der bliver gjort urørte, ligger især i det østlige Danmark samt på Jyllands østkyst. Det drejer sig primært om gamle løvskove, hvor potentialet for at hjælpe truede dyr og planter er størst.

Da skovene i lang tid har været designet til skovdrift, er det nødvendigt med en vis naturgenopretning af områderne. Som en del af naturgenopretningen vil der blive fjernet og solgt en del af de ikke-hjemmehørende træer, fortrinsvis nåletræer, for at give mere plads til den hjemmehørende natur i form af skovenge, -moser og hjemmehørende træer og buske.

”Mere urørt skov er ikke bare godt nyt for naturen, det er godt for alle os, der elsker at komme ud i naturen. De nye urørte skove bliver i den grad et tiltrængt frirum for os mennesker, men mest af alt for naturen, dyrene og træerne”, siger Rasmus Nordqvist, der er naturordfører for SF.

Tal for urørt skov

385 statsskove, primært gamle løvskove, i det østlige Danmark inklusiv Jyllands østkyst bliver vild skov.

De 30.000 hektar ny urørt skov er mere end en fordobling af det nuværende areal med urørt statsskov.

Den nye vilde natur svarer til et område, der er tre gange så stort som Københavns Kommune.

Med den nye udpegning af vild skov når andelen af urørt skov op på godt 55.000 hektar.

På finansloven for 2021 har aftaleparterne afsat midler, som kan bringe det samlede areal af urørt skov i Danmark op på cirka 75.000 hektar.

Næste runde af udpegninger af urørt skov primært har fokus på statsejede nåletræsplantager i det vestlige Danmark.

Der er med udpegningerne fra aftalen om urørt skov fra juni 2020 allerede udpeget samlet godt 25.000 hektar urørt skov i statsskovene.

Kilde: Naturgenopretning af skovene

Træindustri tilgodeses i aftale om vild skov

Naturstyrelsen leverer i dag størstedelen af det danske certificerede træ til træindustrien. For at sikre, at blandt andet de danske løvtræssavværker kan tilpasse sig den nye markedssituation, når der udlægges mere urørt skov, skal løvtræshugsten i de nye urørte statsskove udfases gradvist over en seksårig periode.

Det betyder, at der i 2021 leveres 70 procent af en normal løvtræshugst faldende til 20 procent i 2026. Derefter ophører løvtræshugsten i de nye urørte skove.

For nåletræ vil der i en seks- til tiårig periode opretholdes en forsyning af certificeret nåletræ på niveau med den nuværende forsyning fra statsskovene.

Som en del af overgangsordningen gennemføres også en kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov på private arealer, også kaldet § 25-skov.

Om § 25-kortlægning af privat skov

§ 25 skov er skov der indeholder naturværdier, der rækker ud over det gennemsnitlige og almindelige og har særlig stor betydning for at bevare biologisk mangfoldighed.

En § 25-kortlægning af private skove kan være en hjælp til private skovejere i forbindelse med en bæredygtighedscertificering af de private skove.

Naturstyrelsen er i dag den største danske leverandør af certificering træ til savværkerne.

Certificering af de private skove kan betyde, at leverancerne af bæredygtigt træ kan erstattes af leverancer fra de private skov.

Kortlægningen kan være en hjælp til private skovejere i forbindelse med en bæredygtighedscertificering af de private skove.

”Når vi stopper skovdriften i de urørte skove, har vi taget hensyn til træindustrien ved at lave en overgangsordning i forhold til leverancer fra statens skove. Samtidig igangsætter vi en ny kortlægning af biodiversitet i private skove i forhold til den private skovsektors omstilling af værdikæden”, siger miljøminister Lea Wermelin.

Forslaget til den nye udpegning af cirka 30.000 hektar urørt skov forventes at blive sendt i høring inden for de kommende to uger.

Similar Posts